Hannes feiert Geburtstag...

Unsa Kapölli, da Hannes, was hoid wia ma feiert. De Vawaundtschoft londt a ei, de Freind londt a ei und natiali a de Musi. So ghead si des hoid bam Dreißga!!!

Das ma eam do a Standl spün is jo woi a kloa oda? Jednfois woas a muads a Gaude de Feia, des Gulasch vom Ose woa spitze, da Gspritze hot a supa gschmeckt. Do kaun ma nur sogn, do kema wieda hea.

Liaba Hannes, ollas Guade zum Geburtstog!!!

 

Büdl gibts natiali a, und zwoa do!